ឧបករណ៍អប់រំជំនួយលើការបើកប្រាក់ខែតាម​ប្រព័ន្ធឌីជីថល HERFINANCE

ការជួយគាំទ្រដល់អ្នកគ្រប់គ្រង់រោងចក្រ និងកម្មករ-កម្មការនី ដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរពីការបើកប្រាក់ខែជាសាច់ប្រាក់ ទៅជាប្រព័ន្ធឌីជីថល