អំពីដៃគូរសហការណ៍

Mastercard Center for Inclusive Growth

Mastercard Center for Inclusive Growth និង BSR HERproject បានចាប់ដៃគូសហការណ៍គ្នាក្នុងបង្កើនអោយមានការបើកប្រាក់ឈ្នួលតាមប្រព័ន្ធឌីជីថលសំរាប់រោងចក្រនិងកម្មករ - កម្មការនី។ តាមរយៈគម្រោង HERfinance និង Mastercard Center for Inclusive Growth និង HERproject បានពង្រីកការអប់រំ អំពីចំនេះដឺងហិរញ្ញវត្ថុ ជាច្រើនផ្នែក និងទីតាំង ដោយផ្តល់នូវផែនការហិរញ្ញវត្ថុដែលចាំបាច់សម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងនិងកម្មករនិយោជិកជាពិសេសស្ត្រី។

www.mastercardcenter.org

The Bill & Melinda Gates Foundation

Bill & Melinda Gates Foundation និង BSR HERproject បានធ្វើការជាមួយគ្នាតាំងពីឆ្នាំ ២០១៥ ដើម្បីសាកល្បងការធ្វើសមាហរណកម្មនៃការបើកប្រាក់ឈ្នួលតាមប្រព័ន្ធឌីជីថល តាមរយៈគម្រោងHERfinance ជំនួយលើការបើកប្រាក់ខែតាម ប្រព័ន្ធឌីជីថល។ នៅឆ្នាំ ២០១៩គម្រោងនេះ បានធ្វើការក្នុងរោងចក្រចំនួន ៧៥ នៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដែស ដែរបានផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់កម្មករនិយោជិតជាង ១០០.០០០ នាក់ទទួលបានប្រាក់ខែតាមប្រព័ន្ធឌីជីថល ហើយបានកាត់បន្ថយពេលវេលារដ្ឋបាល និងបង្កើនចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងការពង្រឹងអំណាចសេដ្ឋកិច្ចដល់កម្មករនិយោជិតជាពិសេសស្ត្រី។

www.gatesfoundation.org

BSR HERproject

BSR’s HERproject™គឺជាការផ្តួចផ្តើមរួមគ្នាមួយក្នុងការលើកកំពស់ និងផ្តល់អំណាចដល់កម្មការនីដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបធ្វើការនៅក្នុងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ពិភពលោក។ ពួកយើងបានធ្វើការប្រមូលផ្ដុំ ក្រុមហ៊ុនអ្នកផ្គត់ផ្គង់សកល និងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុក។ HERproject ជម្រុញអោយស្ត្រីនិងអាជីវកម្មទទួលបានផលប្រយោជន៍ តាមរយៈការចុះអនុវត្តសកម្មភាពក្នុងរោងចក្រ ដែរផ្ដោតសំខាន់លើសុខភាព ការរាប់បញ្ចូលផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងសមភាពយេនឌ័រ។ ចាប់តាំងពីត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ ២០០៧មក HERproject™ បានចុះអនុវត្តសកម្មភាពនៅកន្លែងធ្វើការជាង ៩០០ កន្លែងនៅទូទាំង ១៤ ប្រទេសនិងបានបង្កើនសុខុមាលភាពទំនុកចិត្តនិងសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចដល់ស្ត្រីជាង ១ លាននាក់។

www.herproject.org

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីគម្រោងនិងសំណួរអំពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធឌីជីថល សូមផ្ញើរទៅកាន់ getinvolved@herproject.org